1980-1990 

 

Red Boudoir

1985.

Oil on canvas

168x224cms

White Walk

1985

Oil on canvas

183x220cms

Phoenix

1985

Oil on canvas

198x218cms

Pink Place

1985

Oil on canvas

183x227cms

Ugu

1982

Oil on canvas

156x214cms. 

Carambola

1982

Oil on canvas

210x250cms

Como

1982

Oil on canvas 

183x214cms

Shangalulu

1982

Oil on canvas

157x278cms

Print | Sitemap
© Tricia Gillman